Általános szerződési feltételek

Jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozza az online shopon keresztül érkező megrendelések jogviszonyával kapcsolatos kérdéseket. A vásárlók szerződéses partnere a SUNNY-STUDIO Kft., 1145 Budapest, Amerikai út 76.

FELHASZNÁLÓI FIÓK
A megrendelések leadása úgynevezett felhasználói fiókon keresztül történik. Az első megrendelés leadásakor a vásárló megadja a bejelentkezési adatait (E-mail cím, jelszó). A felhasználói fiókban ezen adatok és a megrendelések részletei a későbbiekben megtalálhatók lesznek.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
Az online shopban szereplő termékek és árak részünkre kötelező érvényű ajánlatnak minősülnek. A vásárló a termékeket kötelezettség nélkül a kosárba helyezheti, meggyőződhet tartalmának helyességéről, mielőtt a megrendelést véglegesíti. A szerződés megkötése a Megrendelés leadása gombra kattintva és jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. Minimum megrendelési érték nincs.
A szerződés nyelve magyar.

A NYOMDAI MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE
A nyomdai feldolgozásra leadott anyag meg kell hogy feleljen a technikai követelményeknek. A szükséges specifikáció minden termékoldalon megtalálható és a szerződés részét képezi.

A nyomdai anyag és a késztermék nem sértheti harmadik személy jogait, nem tartalmazhat erőszakos, rasszista, pornográf megnyilvánulásokat sem radikális politikai nézeteket - ilyen esetekben fenntartjuk a jogot a szerződés megszüntetésére.

Bármely harmadik féllel szembeni jogsértés jogkövetkezménye a megrendelőt terheli.

A nyomdai anyagot a termékoldalon, a paraméterek kiválasztásakor töltheti fel. A feltöltésre a rendelés leadása után is van lehetősége a felhasználói fiókon keresztül. A szerződés lezárását követő 1 héten belül kell a nyomdai anyagot feltölteni.

Azon termékeknél, ahol van lehetőség az online tervező felület használatára, ott is megtervezheti nyomtatásra kerülő anyagát, ekkor nincs szükség a feltöltésre, az itt megtervezett anyag automatikusan hozzáadásra kerül.

ADATELLENŐRZÉS
A nyomdai megrendelés teljesítését megelőzően ellenőrizzük a feltöltött nyomdai anyagot az alábbi szempontok szerint: felbontás, kifutó megléte, formátum, betűkészletek beágyazottsága. Nem ellenőrizzük azonban a helyesírást és elgépelési hibákat, a színek valódiságát, a színek felülnyomását, a hajtás és perforációk helyét, mert nem ismerjük a tervezési és felhasználási szempontokat.

A gyártási folyamat során keletkezett ideieglenes termékeket pl. filmek, nyomólemezek nem adjuk át a megrendelőnek.

ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.
Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket)
Vállalkozás: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Az elállási jog
–          egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől
–          több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől
–          több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől
számított 14 naptári napon belül gyakorolható, a 06-1-700-8574-es telefonszámon illetve az info@printplazza.com e-mail címen. Az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
A termék visszaküldésének költségét a Vásárlónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja ezen költség viselését.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
A visszatérítés a Szolgáltató részéről minden esetben banki átutalással történik, melyhez Vásárló minden szükséges bankszámla adatot köteles biztosítani.
Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően:
a)  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó/Kereskedő a teljesítést az Ügyfél/Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó/Kereskedő által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó/Kereskedő által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.

 

SZÁLLÍTÁS
Ahol ettől eltérően nincs feltüntetve, ott csak futárszolgálat útján szállítjuk le a megrendelt termékeket, személyes átvétel nem lehetséges.
A szállítási határidő függ a nyomdai adatok feltöltésének idejétől valamint a fizetés bankszámlára beérkezésének időpontjától. További információk az egyes termékoldalakon találhatók, munkanapokban megadva. A munkanapok magukban foglalják a hétfőtől péntekig terjedő időszakot, kivéve a szombatot, vasárnapot és nemzeti ünnepeket.

ÁRAK, FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS
A megrendelés pillanatában feltüntetett árak tekintendők irányadónak. Amennyiben az online shopban feltüntetett mennyiségektől eltérő mennyiségű terméket szeretne rendelni, használhatja a menüsorban elhelyezett ajánlatkérő űrlapot.
Az árak Magyar forintban értendők és a fizetés is kizárólag magyar Forintban történhet.
Ugyancsak a megrendelés pillanatában feltüntetett fizetési módok tekinthető irányadónak, ettől eltérő fizetési mód nem lehetséges.
Külön megállapodás hiányában a fizetés esedékességének időpontja megegyezik a rendelés leadásának időpontjával.
Amennyiben előre utalás a kiválasztott fizetési mód, a fizetési határidő maximum 2 hét. Felhívjuk figyelmét, hogy az ellenérték beérkezésének hiányában a gyártás nem kezdődik meg. 
A teljes ellenérték beérkezéséig az áru a tulajdonunkban marad.
Az eredeti számlát az áruval együtt küldjük meg.

SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENÍTÉSE
Érvénytelennek tekinthető a szerződés, amennyiben a megrendelő az emlékeztető e-mail-ek ellenére nem tölti fel nyomtatni kívánt anyagát, vagy a nyomtatás ellenértékét nem teljesíti, továbbá ha a nyomtatásra küldött anyag nem megengedett tartalommal rendelkezik.

REKLAMÁCIÓ
Az 5%-ot nem meghaladó mennyiségi eltérés a nyomdai előállítás során előfordulhat, nem tekintendő hibának.
Amennyiben valamely előállított termék hibás, ha van rá lehetőség a hibát javítjuk, ha erre nincs lehetőség, akkor cseréljük a hibás termékeket.
Megrendelő kötelezettsége, hogy a hiba kijavítására illetve a hibás termékek cseréjére megfelelő időt és lehetőséget biztosítson.
Hibás teljesítés esetén a kifizetett ellenérték értékarányos visszatérítését ajánljuk fel, amennyiben ez nem megfelelő, úgy a hibásan gyártott termékek újragyártását.

VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE
Bármilyen felmerülő vitás kérdés esetén a békés rendezés a legfőbb cél. Az Európai Bizottság biztosít egy online platformot a vitás ügy online rendezésére, mely elérhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ webcímen.

ALKALMAZANDÓ JOG
Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályait tekintjük irányadónak.

Powered by PitchPrint